Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Jackiem Kozłowskim

18 października br. w Urzędzie Miasta Przasnysz odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Jackiem Kozłowskim. Przasnysz oraz powiat przasnyski był jednym z ostatnich miejsc na Mazowszu, które odwiedził Wicemarszałek w ramach cyklu spotkań informacyjnych, dotyczących możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych przeznaczonych dla Mazowsza w latach 2007 – 2013. Jednak październikowy termin wizyty okazał się być najlepszym z możliwych. To właśnie w tym miesiącu został podpisany Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Został także uchwalony projekt uszczegółowienia tego dokumentu. Znane są już zatem zasady pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych w województwie mazowieckim. A przede wszystkim to było głównym tematem czwartkowej dyskusji z Wicemarszałkiem – członkiem zespołu negocjacyjnego naszego województwa w negocjacjach RPO WM z Komisją Europejską oraz osobą nadzorującą działalność Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk. Uczestniczyli w nim także: Poseł na sejm RP Mirosław Koźlakiewicz , Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk, Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski oraz przedstawiciele Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie. Zainteresowanie w regionie przasnyskim tematyką pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej jest bardzo duże, a świadczą o tym licznie przybyli goście – przedstawiciele władz samorządowych z terenu całego powiatu przasnyskiego, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędów zajmujący się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy strukturalnych UE, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji. Po przedstawieniu ogólnych założeń rozwoju Województwa Mazowieckiego w latach 2007 – 2013 Marszałek Kozłowski omówił zasady finansowania RPO WM i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego pewne priorytety zarządzane będą na szczeblu regionalnym, w tym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dalszą część spotkania poświęcono dyskusji na temat szczegółów redystrybucji środków unijnych przez mazowiecki samorząd w ramach programów operacyjnych. Pytania do Wicemarszałka dotyczyły wielu istotnych kwestii, m.in. kwalifikowalności wydatków, wysokości dofinansowania, trybu i terminów przeprowadzania konkursów, zasad pomocy dla przedsiębiorców, policji oraz uproszczenia procedur aplikowania o środki pomocowe. W opinii Wicemarszałka Jacka Kozłowskiego efektywne wykorzystanie puli prawie 3 miliardów Euro przeznaczonych dla Mazowsza w ramach RPO Województwa Mazowieckiego oraz PO Kapitał Ludzki przełoży się na zmniejszenie dysproporcji pomiędzy aglomeracją warszawską a peryferyjnymi częściami województwa mazowieckiego. Największe wsparcie będzie kierowane na inwestycje w infrastrukturę transportową oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Wykorzystanie zakontraktowanych środków finansowych powinno przyczynić się do zlikwidowania dysproporcji w rozwoju Mazowsza, a w konsekwencji do silnego wzmocnienia konkurencyjności regionu.

image
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew